ربات پاشش رنگ Painting robot یکی از ربات های صنعتی صنایع رنگ پودری ایران است که در صنایع متعددی از جمله صنایع خودرویی به منظور پاشش رنگ با دقت و کیفیت بسیار بالا بر روی قطعات متعدد مورد استفاده قرار میگیرد.