صنایع رنگ پودری ارس باران به عنوان استارت آپ در شبکه های تلویزیون ملی مورد تقدیر قرار گرفته است

داوود شعبانی – کارآفرین