کابین پاشش رنگ دستی

کابین های پاشش رنگ دستگاه هایی جهت محل پاشش رنگ های مختلف بر روی انواع قطعات فلزی می باشند در این نوع کابین ها از رنگپاش های دستی استفاده می شود بنابراین جهت استفاده از تفنگ های  رنگپاش نیاز به تعدادی نیروی کار ماهر می باشد این نوع کابین ها معمولا در سیستم های خط رنگ دستی (کوره باکسی و گاری و خرک ) با تیراژ پایین و سرعت کم مناسب هستند .

 

کابین پاشش رنگ اتوماتیک

کابین های رنگ اتوماتیک در سیستم های خط رنگ اتوماتیک و با استفاده از فناور ربات مورد استفاده قرار می گیرند . در این نوع کابین تفنگ های پاشش رنگ با استفاده از ربات های به کار گذاشته شده در قسمت های مختلف کابین رنگ را بر روی قطعات می پاشند و نیازی به نیروی کارگر جهت پاشش رنگ وجود ندارد . رسیب رکیتور ها با استفاده از برنامه نصب شده روی خود تفنگ های پاشش را در زمان ، ابعاد و با حجم تعیین شده حرکت می دهند . این نوع کابین ها در سیستم های خط رنگ اتوماتیک با سرعت و تیراژ بالا مناسب می باشند .