کوره پخت رنگ تونلی

قطعات پس از رنگ آمیزی داخل کابین رنگ توسط کانوایرهای انتقال قطعه وارد کوره پخت رنگ تونلی شده و پس از طی مدت زمان 15 دقیقه در دمای 200 درجه سانتی گراد در کوره پخته شده و از کوره خارج می شوند و پس از خنک شدن قابل استفاده میباشند .

کوره پخت رنگ باکسی

قطعات رنگ شده در داخل کابین رنگ پس از خروج به صورت دستی بر روی گاری مخصوص چیدمان میشوند سپس  وارد کوره پخت رنگ باکسی شده و در دمای حدودا 200 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه قرار میگیرند تا به صورت کامل پخته و آماده شوند .